เว็บไซต์ สพป.ลย.๑E-SERVICE สพป.ลย.๑×
ผู้ดูแลระบบ


MENU

ระบบพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 3 โทรสาร.0-4281-1697
^_^ สายัณห์สวัสดิ์
เลือกประเภทบุคลากร
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
เลือกรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี